Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Investičné akcie

Zobrazené 61-90 z 126

Merače rýchlosti

Dátum: 28. 8. 2017

Obec z vlastných zdrojov naištalovala 2 merače rýchlosti na cestu II/511.

#

Rekonštrukcia na ZŠ

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom roku 2015 obec zrekonštruovala 3 triedy a sociálne zariadenie v telocvični ZŠ.

#

Lepšie podmienky pre separovaný zber.

Dátum: 28. 8. 2017

Obec vybudovala zberné miesto na zlepšenie podmienok separovaného zberu.Vybudovali sa nové prístrešky, nové oplotenie, vstupná brána a upravil sa celý pozemok. Od nového roku 2017 obec mení celkový systém separácie v súlade s novým zákonom o odpadoch. Cieľom je zvyšovať množstvo vyseparovaných zložiek a tak chrániť životné prostredie. Obec vybudovala zberné miesto z vlastných financií.

#

Revitalizácia drevín v historickom parku -úspešný projekt v rámci Programu obnovy dediny.

Dátum: 28. 8. 2017

V letných mesiacoch v historickom parku arboristi odborne ošetrili 31 stromov, ktoré sa nachádzajú blízko chodníkov a komunikačných trás.Vďaka úspešnému projektu obec získala financie na revitalizáciu drevín.

#

Oplotenie MŠ a výmena pivničných okien.

Dátum: 28. 8. 2017

V roku 2016 sme vymenili oplotenie z južnej strany a vymenili pôvodné pivničné okná za plastové.

#

Rekonštrukcia chodníka popri štátnej ceste II/511 pokračovala aj v poslednom štvrťroku 2015.

Dátum: 28. 8. 2017

Rekonštrukcia chodníka popri štátnej ceste II/511 obec zrealizovala od č.d.144 po č.d.139.

#

Najväčšia investičná akcia v roku 2015 -rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.

Dátum: 28. 8. 2017

Obec získala nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia vďaka úspešnému projektu podaného na Ministerstvo hospodárstva SR.

#

Výmena podlahy v školskej jedálni.

Dátum: 28. 8. 2017

Na konci roku 2015 obec vymenila nevyhovujúcu podlahu v školskej jedálni.

#

Rekonštrukcia chodníka

Dátum: 28. 8. 2017

V septembri sa zrekonštruoval chodník popri Hlavnej ceste od č.145 po č.154.

Rekonštrukcia chodníka pri štátnej ceste II//511.

Dátum: 28. 8. 2017

Chodník popri štátnej ceste II/511 sme rekonštruovali od súp.č.155 po č.166. V budúcom roku by sme chceli pokračovať v oprave chodníka ďalej. Obec opravila chodník z vlastných zdrojov.

#

Rekonštrukcia kotolne Ocú a DK.

Dátum: 28. 8. 2017

Vzhľadom na zlý technický stav kotlov obec v mesiaci december pristúpila k výmene 4 kotlov ako aj k celkovej rekonštrukcii kotolne.

#

Výmena okien a balkónových dverí na ZŠ.

Dátum: 28. 8. 2017

V novembri obec za získanú dotáciu na havarijný stav okien a balkónových dverí na ZŠ vymenila všetky zostávajúce pôvodné okná a dvere.

Zrekonštruované priestory v budove obecnej knižnice.

Dátum: 28. 8. 2017

Obec zrekonštruovala v poslednom štvrťroku 2 miestnosti v budove obecnej knižnice. rekonštrukciu sme financovali z obecných zdrojov. Vynovené priestory budú slúžiť pre Spolok novianskych vinohradníkov a DHZ na klubovú činnosť.

#

Zateplenie budovy MŠ.

Dátum: 28. 8. 2017

Budova MŠ má 45 rokov a energetické straty počas vykurovacieho obdobia boli veľké. Preto obec v prvom štvrťroku 2015 pristúpila k zatepleniu strechy a obvodového plášťa budovy. Obec financovala projekt z vlastných prostriedkov a z finančnej pomoci spoločnosti Slovenské elektrárne formou príspevku z 2% dane. Hlavným cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ a zlepšené podmienky pobytu našich detí v tomto zariadení. Nezanedbateľný je aj je aj estetický prínos vonkajšieho vzhľadu budovy.

#

Nový 8 - bytový nájomný dom skolaudovaný.

Dátum: 28. 8. 2017

V decembri 2014 sme skolaudovali 8-bytový nájomný dom a v januári 2015 sa už šťastní nájomcovia sťahovali do svojich nových domovov. Investorom je firma STAMI-STAV Zlaté Moravce a obec ho získa formou kúpy po získaní dotácie z MDVaRR a úveru zo ŠFRB . 8-dvojizbových bytov je so samostatným kúrením,s balkónom a každý byt má svoju pivnicu., Spoločné priestory sú - kočikáreň a miestnosť na bicykle. Bytovka je zateplená, takže pre nájomcov aj energeticky výhodná. Želáme všetkým nájomníkom dobré a kvalitné bývanie.

Nové sociálne zariadenie

Dátum: 28. 8. 2017

Začiatkom novembra 2008 sa dokončila výstavba nových sociálnych zariadení v budove kaderníctva a klubu Jednoty dôchodcov. Vyriešil sa tak niekoľkoročný problém chýbajúceho zariadenia.

#

Rekonštrukcia chodníka

Dátum: 28. 8. 2017

V októbri 2008 sme uskutočnili opravu chodníka na Hlavnej ulici. S opravou najproblematickejších miest budeme pokračovať na budúci rok.

Nová strecha na obradnej sieni Domu kultúry

Dátum: 28. 8. 2017

V mesiaci august sa opravovala strešná krytina na časti strechy Domu kultúry nad obradnou sieňou. S výmenou hydroizolácie strechy sa natreli i klampiarske prvky.

#

Rekonštrukcia historického parku pokračuje

Dátum: 28. 8. 2017

V poslednom štvrťroku 2014 sme vybudovali v historickom parku chodník za kaštieľom a tiež aj drevený mostík cez priekopu. Chodník sme budovali z nenávratného finančného príspevku z Európskej únie. Drevený mostík bol čiastočne financovaný z NSK a z obecných financií. Park je opäť krajší a príťažlivejší pre jeho návštevníkov.

#

Zvýšenie energetickej efektívnosti

Dátum: 28. 8. 2017

"Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu a Domu kultúry" je názov úspešného projektu, vďaka ktorému sa znížia tepelné straty v budove Ocú a Domu kultúry.

#

Gazdovský dvor je opäť krajší

Dátum: 28. 8. 2017

V letných mesiacoch sa zrealizoval úspešný projekt v rámci výzvy " Zelená pre seniorov". Vybudovala sa pergola a vysadil sa priestor okolo. Z 264 žiadostí Nadácia ORANGE vybrala 44 projektov na podporu a náš bol medzi nimi. Naši seniori svojou iniciatívou prispeli k úspešnému dokončeniu projektu. slávnostná kolaudácia bola 1.septembra. Časté posedenia členov ZO JDS tak budú v krajšom a príjemnejšom prostredí na Gazdovskom dvore.

#

Rekonštrukcia kuchyne v MŠ

Dátum: 28. 8. 2017

Počas letných prázdnin sa zrekonštruovala kuchyňa v MŠ z obecných prostriedkov , čím sme dokončili rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ. Nové obklady, osvetlenie, výmena podlahy, radiátorov, nábytku, vysprávky omietky a nová maľovka zmenili tieto priestory na nepoznanie.

#

Parkový chodník

Dátum: 28. 8. 2017

V druhom štvrťroku vybudovala obec v historickom parku chodník vedúci k materskej škole. Najmä v daždivom počasí museli rodičia prechádzať cez blatistý úsek. V súčasnosti sa podmienky neporovnateľne zlepšili. Obec hradila výstavbu tejto časti chodníka z vlastných financií a tak pokračuje v revitalizácií parku -našej kultúrnej pamiatky.

#

Nový chodník k obecným nájomným bytom

Dátum: 28. 8. 2017

Počas prázdnin sa zrealizovala výstavba chodníka od Hlavnej cesty po nájomné bytovky. Nový chodník určite ocenia i ostatní obyvatelia Hviezdoslavovej ulice.

#

Ukončená výstavba 8-bytového nájomného domu.

Dátum: 28. 8. 2017

V decembri 2013 sa ukončila výstavba 8-bytového nájomného domu, v ktorom našli nový domov hlavne mladí ľudia z našej obce. Bytovku postavila firma STAMI-STAV s.r.o. Zlaté Moravce a obec začiatkom roku 2014 požiadala o štátnu podporu, ktorou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja i ŠFRB podporujú bývanie pre mladé rodiny. V zateplenej bytovke je osem dvojizbových bytov s individuálnym vykurovaním a s veľkým balkónom. Podlahy tvoria plávajúce podlahy a dlažba.V každom byte sú vstavané skrine. Každý byt má vlastnú pivnicu. Spoločné priestory tvoria kočikáreň a miestnosť na bicykle.

#

Investície v 4. štvrťroku 2013

Dátum: 28. 8. 2017

V poslednom štvrťroku 2013 sme rekonštruovali a opravovali na ZŠ i na Ocú a v Dome kultúry a oplotenie MŠ. Rekonštrukciou prešla telocvičňa ZŠ. Nový obklad po obvode stien, nové nátery stien i krytov na radiátory a nové dvere prispeli k premene našej telocvične, ktorú využívajú nielen školopovinné deti ale aj volejbalisti, futbalisti a ženy na pravidelné cvičenie.

#

Revitalizácia historického parku

Dátum: 28. 8. 2017

Počas letných mesiacov obec zrealizovala úspešný projekt "Revitalizácia parku v obci Nová Ves nad Žitavou."

#

Vynovená zasadačka v Klube dôchodcov.

Dátum: 28. 8. 2017

Vnútorná rekonštrukcia priestorov Klubu dôchodcov sa začiatkom jesene 2013 ukončila. Zasadacia miestnosť slúži nielen ZO JDS, ale aj ostatným združeniam a organizáciám v obci a preto bolo potrebné , aby sa rekonštrukcia týchto priestory dokončila. V minulom roku sme časť prác zrealizovali, ale bolo potrebné ešte znížiť strop,nainštalovať nové úsporné svietidlá, vymaľovať a vymeniť podlahu. Pomocné a upratovacie práce vykonali naši dôchodcovia, za čo im patrí poďakovanie.

#

Rekonštrukcia oddelenia detských kníh a vstupnej chodby v obecnej knižnici.

Dátum: 28. 8. 2017

Koncom leta sme rekonštruovali oddelenie detských kníh a v jeseni vstupnú chodbu v obecnej knižnici.

#

Rekonštrukcia vstupu a sociálneho zariadenia v Dome smútku.

Dátum: 28. 8. 2017

V auguste 2013 obec rekonštruovala hlavné, vedľajšie schodisko a sociálne zariadenie v Dome smútku. Vymenila sa značne poškodená dlažba na schodoch, opravili sa bočné múriky a tiež prešlo rekonštrukciou aj sociálne zariadenie. V súčasnosti ešte plánujeme namontovať zábradlie na hlavný vstup, čo ocenia hlavne starší spoluobčania. Obec financovala opravu z vlastných zdrojov.

Zobrazené 61-90 z 126

Zo života obce

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:138
TÝŽDEŇ:688
CELKOM:561277

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?