Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Výrub drevín - základné informácie

Výrub drevín – základné informácie

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

Výrub stromov a kríkovitých porastov sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do konca februára.

Obec vydá rozhodnutie o výrube do 30 dní odo dňa začatia konania.

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10m
 • Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa výsadba uskutoční 18 mesiacov odo dňa výrubu (ten čo drevinu v takomto prípade vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní oduskutočnenia výrubu na Okresný úrad Nitra , odbor životné prostredie)
 • Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie
 • Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (ten čo drevinu v takomto prípade vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní oduskutočnenia výrubu na Okresný úrad Nitra, odbor životné prostredie)

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

 • V každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne, obec je povinná podať žiadosť o výrub na prislúchajúci orgán ochrany prírody a krajiny určenou Okresným úradom, pre obec Nová Ves nad Žitavou je to mesto Vráble
 • Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m²
 • Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 • Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Čo musí obsahovať žiadosť o výrub drevín

 • Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (ak ide o fyzickú osobu) alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa
 • Označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie
 • Číslo parcely katastra nehnuteľnosti
 • Katastrálnu mapu alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom(správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie
 • Špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje
 • Odôvodnenie žiadosti
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku (10eur fyzická osoba, 100 eur právnická osoba)

 

Pokuty za nelegálny výrub:

 • Fyzická osoba – pokuta do výšky 3 319,98 eur
 • Právnická osoba- pokuta do výšky 33 193,91 eur

Ak sa strom nachádza v intraviláne, čiže na pozemku v zastavanom území obce, žiadosť smeruje na obecný úrad.
Ak sa strom nachádza v extraviláne, čiže mimo zastavaného územia obce, žiadosť smeruje na okresný úrad, odbor životného prostredia.

Naša obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:137
TÝŽDEŇ:1758
CELKOM:669578

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?