Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.6/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 62x | 17.04.2019

VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania Stiahnuté: 35x | 24.07.2019

2018

VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania. Stiahnuté: 125x | 14.02.2018

VZN č.2/2018 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 118x | 21.06.2018

VZN obce č.3/2018 Stiahnuté: 100x | 15.11.2018

VZN č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 6/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 97x | 16.11.2018

2017

VZN č. 1-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2016 Stiahnuté: 158x | 05.09.2017

VZN č.2-2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov. Stiahnuté: 143x | 05.09.2017

VZN č. 3-2017, ktorým sa mení VZN č. 2-2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 155x | 05.09.2017

VZN č.4-2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2007 Stiahnuté: 128x | 07.09.2017

VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania Stiahnuté: 131x | 04.10.2017

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.8/2017 Stiahnuté: 148x | 09.01.2018

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2017 Stiahnuté: 159x | 09.01.2018

2016

VZN č. 1-2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Novoveský park Stiahnuté: 135x | 05.09.2017

VZN č.2-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 118x | 05.09.2017

VZN č.3-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2-2011 o verejnom poriadku Stiahnuté: 120x | 05.09.2017

VZN č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 180x | 05.09.2017

2015

Štatút obce Stiahnuté: 146x | 05.09.2017

VZN č.3-2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 165x | 05.09.2017

VZN obce č.2-2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 166x | 05.09.2017

Stránka