Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.6/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 135x | 17.04.2019

VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania Stiahnuté: 98x | 24.07.2019

VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 62x | 07.01.2020

VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 Stiahnuté: 73x | 07.01.2020

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO. Stiahnuté: 87x | 07.01.2020

VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016. Stiahnuté: 56x | 07.01.2020

2018

VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania. Stiahnuté: 184x | 14.02.2018

VZN č.2/2018 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 170x | 21.06.2018

VZN obce č.3/2018 Stiahnuté: 157x | 15.11.2018

VZN č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 6/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 162x | 16.11.2018

2017

VZN č. 1-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2016 Stiahnuté: 217x | 05.09.2017

VZN č.2-2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov. Stiahnuté: 211x | 05.09.2017

VZN č. 3-2017, ktorým sa mení VZN č. 2-2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 207x | 05.09.2017

VZN č.4-2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2007 Stiahnuté: 184x | 07.09.2017

VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania Stiahnuté: 188x | 04.10.2017

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.8/2017 Stiahnuté: 201x | 09.01.2018

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2017 Stiahnuté: 223x | 09.01.2018

2016

VZN č. 1-2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Novoveský park Stiahnuté: 196x | 05.09.2017

VZN č.2-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 171x | 05.09.2017

VZN č.3-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2-2011 o verejnom poriadku Stiahnuté: 181x | 05.09.2017

Stránka