Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania. Stiahnuté: 59x | 14.02.2018

VZN č.2/2018 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 50x | 21.06.2018

VZN obce č.3/2018 Stiahnuté: 29x | 15.11.2018

VZN č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 6/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 29x | 16.11.2018

2017

VZN č. 1-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2016 Stiahnuté: 96x | 05.09.2017

VZN č.2-2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov. Stiahnuté: 86x | 05.09.2017

VZN č. 3-2017, ktorým sa mení VZN č. 2-2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 86x | 05.09.2017

VZN č.4-2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2007 Stiahnuté: 70x | 07.09.2017

VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania Stiahnuté: 71x | 04.10.2017

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.8/2017 Stiahnuté: 88x | 09.01.2018

VZN obce Nová Ves nad Žitavou č.7/2017 Stiahnuté: 91x | 09.01.2018

2016

VZN č. 1-2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Novoveský park Stiahnuté: 65x | 05.09.2017

VZN č.2-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadených obcou Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 60x | 05.09.2017

VZN č.3-2016, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 2-2011 o verejnom poriadku Stiahnuté: 63x | 05.09.2017

VZN č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ves nad Žitavou Stiahnuté: 89x | 05.09.2017

2015

Štatút obce Stiahnuté: 80x | 05.09.2017

VZN č.3-2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 82x | 05.09.2017

VZN obce č.2-2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 72x | 05.09.2017

2014

VZN č. 3-2014, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 3-2007 Stiahnuté: 66x | 05.09.2017

VZN č.1-2014 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volieb a referenda Stiahnuté: 64x | 05.09.2017

Stránka