Obec Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou

Invázne dreviny

U P O Z O R N E N I E

na znenie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii  a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Podľa vyššie uvedeného zákona § 3 

(1)
Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia.
(2)
Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom.
(3)
Užívateľ poľovného revíru je povinný odstraňovať odchytom alebo usmrtením invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ktoré sú zverou, vykonávať opatrenia na zamedzenie ich šírenia, viesť evidenciu o nájdených jedincoch a o ulovených jedincoch a oznamovať údaje z tejto evidencie Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“).
(4)
Užívateľ rybárskeho revíru a osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb majú povinnosti podľa odseku 3 vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ktoré sú rybami.
(5)
Invázne nepôvodné druhy voľne žijúcich živočíchov uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môžu odstraňovať odchytom alebo usmrtením aj osoby, ktorým bola táto činnosť povolená ministerstvom; ak ide o invázne nepôvodné druhy, ktoré sú zverou alebo rybami, ministerstvo povoľuje túto činnosť na základe stanoviska ústredného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva a rybárstva. Osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa prvej vety, vykonanie činnosti vopred oznámi užívateľovi poľovného revíru alebo užívateľovi rybárskeho revíru; ak je to potrebné, užívateľ poľovného revíru alebo rybárskeho revíru poskytuje pri výkone činnosti súčinnosť.
(6)
Ministerstvo v povolení podľa odseku 5 určí osobu, ktorej bude odstraňovanie živočícha povolené, územie, na ktorom sa bude vykonávať činnosť odstraňovania živočícha, spôsob odstraňovania živočícha, podmienky na vykonávanie činnosti odstraňovania živočícha, spôsob nakladania s odstráneným živočíchom a dobu platnosti povolenia. Na určenie spôsobu odstraňovania zveri alebo rýb a na vykonávanie činnosti na základe povolenia ministerstva sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov upravujúce ich lov.
(7)
Invázne nepôvodné druhy rastlín uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môže odstraňovať aj štátna ochrana prírody alebo ňou poverená osoba.
(8)
Štátna ochrana prírody zašle obci, v katastrálnom území ktorej sa má odstrániť invázny nepôvodný druh, najmenej 60 dní pred vykonaním činnosti podľa odseku 7 oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o inváznom druhu rastliny vrátane jeho popisu a zobrazenia, určenie osoby, ktorá bude odstraňovanie vykonávať, identifikáciu dotknutej časti územia, termínu odstraňovania, spôsobu odstraňovania rastliny, podmienok na odstraňovanie rastliny a spôsobu nakladania s odstránenými rastlinami. Obec zverejní oznámenie štátnej ochrany prírody podľa prvej vety najmenej po dobu 30 dní na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak obec nemá zriadené webové sídlo a iným spôsobom v mieste obvyklým.
(9)
Osoby podľa odsekov 5 a 7 sú pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov oprávnené vstupovať na cudzí pozemok. Vlastník, správca a užívateľ dotknutého pozemku sú povinní osobám podľa prvej vety po preukázaní sa povolením podľa odseku 5 alebo poverením podľa odseku 7 umožniť vstup na pozemok a strpieť odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov; zamestnanci štátnej ochrany prírody sa preukazujú služobným preukazom.

Prílohy na stiahnutie:

Invázne bylinné druhy:

Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
Asclepias syriaca – glejovka americká

Fallopia sp. – rod pohánkovec (krídlatka)
Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny:
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Naša obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:138
TÝŽDEŇ:1759
CELKOM:669579

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkaz pre starostu

Mobilná aplikácia

Získajte aktuálne informácie!

App store

Google obchod

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Kde nás najdete?