Navigácia

Obsah

Predaj dvojbubnovej rotačnej kosačky za traktor

Typ: ostatné
Obec Nová Ves nad Žitavou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku

 Z Á M E R -

spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju hnuteľného majetku

Zámer : predaj hnuteľného majetku,

ktorého vlastníkom je Obec Nová Ves nad Žitavou(ďalej  len „obec“),

Predmet: Dvojbubnová rotačná kosačka za traktor

Spôsob : Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“)

Podľa §9a/ ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , Obecne zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou (ďalej len „OZ“) na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 2020  uznesením č. 91/2020 prerokovalo a schválilo nasledovný predaj prebytočného hnuteľného majetku obce :

 1. Dvojbubnová rotačná kosačka za traktor, r.v. 2006

Podmienky :

 1. Kúpna cena za  kosačku je stanovená v minimálnej výške 1 000 €.
 2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené označenie Verejná obchodná súťaž na predaj majetku ,,  kosačka“ NEOTVÁRAŤ
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu.
 4. Kúpnu cenu je budúci vlastník kosačky povinný uhradiť pri podpísaní kúpnej zmluvy do pokladne obecného úradu. V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy.
 5. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk.
 6. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje obecné zastupiteľstvo. Komisia bude najmenej trojčlenná.
 7. Ponuka uchádzača, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu, bude vyhodnotená ako víťazná.

Súťažný návrh musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže
 2. čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže
 3. čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy a  do 30 dní  od vyhodnotenia súťaže, kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom uzatvorí
 4. súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Lehota na doručenie ponúk : do 31.3.2020 do 12,00 hod., na adresu: 

Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou 76

Základnú informáciu a podmienky OVS je možné získať na stránke obce Nová Ves nad Žitavou, prípadne na tel. 037/7884896

Obhliadku predmetu OVS  je možné dohodnúť s pracovníkom obecného úradu.

Príloha: Návrh kúpno-predajnej zmluvy

 


Príloha

Vytvorené: 4. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 11:31
Autor: