Navigácia

Obsah

Harmonogram vývozu

1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov.

Pre obce a mestá prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočty na steane príjmov a výdavkov.

Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30 percent.

Výhody triedenia odpadu:

1. triedeným zberom je možné vracať druhotné suroviny späť do výrobného procesu

2. menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových

3. budovať menej skládok a spaľovní odpadov

4. zabezpečením triedeného zberu sa neustále bude zlepšovať kvalita životného prostredia pre ľudí a to vo všetkých jeho zložkách (voda, pôda, ovzdušie a organizmy)

Od 1. januára 2020 sa v obci mení harmonogram vývozu komunálneho odpadu.

Vývoz sa bude vykonávať raz za dva týždne.

Dúfame, že zmena harmonogramu vývozu prinúti nás všetkých k väčšej miere triedenia odpadov, k nakupovaniu bezobalových výrobkov a tým samozrejme k šetreniu životného prostredia, ktoré je našou povinnosťou zachovať aj pre ďaľšie generácie aspoň v takom stave ako ho môžeme užívať my .