Navigácia

Obsah

Nakladanie s odpadmi:

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020:

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

Vývoz  komunálneho odpadu a zmesového KO:
V obci je zavedený zber  komunálnych odpadov do typizovaných zberných nádob 120 l. Počet zberných nádob je určených  na počet osôb v domácností. 1-4 osôb má nárok na 1 nádobu 120 l  s vývozom 1 x týždenne. Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má nárok na 2 zberné nádoby 120l s vývozom 1xkrát týždenne. Vývoz KUKA nádob sa uskutočňuje v obci  pravidelne každý piatok v mesiaci.

Ako triediť/ separovať / odpad v roku 2019 :

Sklo  sa zbiera  do  1100 l zelených nádob, ktoré sú umiestnené na 8 zberných stanovištiach v obci :
ul. Hlavná č.d. 130 a 215, ulica Partizánska č.d. 369, ulica Sládkovičova č.d. 335, ulica l. mája č.d. 458, Hlavná ulica č.. 87, v strede obce -predajné miesto a na zbernom mieste.
patrí sem: fľaše, poháre, črepy, obaly a predmety zo skla, okenné sklo a pod.
nepatrí sem: vrchnáky, zátka, porcelán a keramika, zrkadlá, dymové sklo,silno znečistené sklo.
Papier a lepenka sa bude zbierať raz za dva mesiace, podľa harmonogramu vývozu. Papier je potrebné previazať špagátom.
patrí sem: noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier,kartón, plagáty, a pod.
nepatrí sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, znečistený, mastný papier a pod.
Plasty, kovové obaly a tetrapaky sa budú zbierať raz za mesiac z domácností v žltých vreciach. Všetky tri druhy odpadu sa budú dávať do jedného vreca.
patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly z jogurtov, smotany, plastové okná a nábytok a pod.
nepatrí sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty.
Kovy:
patrí sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov,kovové viečka, klince, sponky, spinky,kovové rúrky,konzervy z potravín, krmiva pre zvieratá
nepatrí sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla

Nakladanie  s objemovým odpadom, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, použité šatstvo, biologicko-rozložiteľný odpad, použité tonery

Objemový odpad sa ukladá  do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v obci 2 x ročne/ na jar a jeseň/ podľa harmonogramu.
Odpad s obsahom škodlivín -  farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady sa zbierajú na zbernom mieste v obci vždy prvú sobotu v mesiaci a odovzdávajú sa firme oprávnenej nakladať s týmto odpadom.
Drobný stavebný odpad  sa ukladá do kontajnera na stavebný odpad, ktorý bude umiestnený  na zbernom mieste v obci.
Jedlé oleje a tuky sa  zberajú v plastových nádobách v tom istom termíne ako papier a lepenka, t.j. raz za dva mesiace podľa harmonogramu.
Použité šatstvo  a textil môžete odovzdať do špeciálnych kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri č.d. 2, 131 , 369.
Biologicko- rozložiteľný odpad - konáre stromov, drevný odpad zo strihania a orezávania kríkov, stromov, pokosená tráva, zhnité ovocie a zeleniny, lístie, seno. Môžete priniesť denne od pondelku do soboty od 8.00 do 16.00 hod. do dvoch kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri bioelektrárni v našej obci. Ak máte väčšie množstvo bio odpadu môžte si dať pristaviť vlečku na dvor, objednávajte na tel.č.037/7884896
Použité tonery a cartridge môžete odovzdať do zberného boxu, ktorý sa nachádza na prízemí obecného úradu.
Tiež sa tu nachádza E-box- kde patria drobné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa do boxu zmestia.
Ak bude chcieť občan odovzdať niektorú zo separovaných komodít na zberné miesto/  Gatnerov  dvor v strede obce/ bude tak môcť urobiť vždy každú prvú sobotu v mesiaci: od 13,00 do 15,00 hod., a cez týždeň, každý pracovný pondelok od 8,00 do 10,00

Veríme, že zodpovedným prístupom k separácii odpadov zabránime negatívnym vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme my všetci.

Harmonogram :

harmonogram

zošliapaniezbieram baterky2017/2